Missie en visie

De Bundertjes; waar staan wij voor?

Kindcentrum De Bundertjes werkt vanuit de uitgangspunten van het openbaar onderwijs.  Binnen ons Kindcentrum is er aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen mensen en we doen daar iets mee door samen met de kinderen die verschillen of overeenkomsten te bespreken. Er is daarbij geen voorkeur voor één bepaalde maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond, maar juist iedereen is welkom. Verschillen worden geaccepteerd en gerespecteerd. Binnen het Kindcentrum respecteren we ieders geloof of levensovertuiging passend binnen onze maatschappij. Op De Bundertjes brengen we de kinderen kennis, vaardigheden en zelfbewustzijn bij. Dit bereidt de kinderen voor op een succesvolle toekomst.  Onze 4 kernwaarden; Verbinding, Vertrouwen, Ontwikkeling en Structuur staan in onderstaande visie centraal.

 Verbinding

Het Kindcentrum is een plek waar alle betrokkenen samen komen om elkaar te ontmoeten.  Ons hoofddoel is samen met kinderen, ouders en professionals een gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen voor het ontwikkel- en leerproces van het kind. Waar mogelijk werken we groeps- en vakoverstijgend. We willen ieder kind het gevoel geven dat het erbij hoort. De driehoek leerling – ouder – school vinden wij heel belangrijk. We hanteren het uitgangspunt dat we samen meer leren dan alleen. Hierbij zoeken we, mede in het kader van goed burgerschap, ook de verbinding op met de omgeving en de maatschappij.

 Vertrouwen

Binnen het Kindcentrum communiceren we met alle betrokkenen vanuit wederzijds respect. We zijn open en eerlijk en nemen elkaar serieus. Vertrouwen is de basis om van en met elkaar te kunnen leren. Als Kindcentrum bieden we kinderen een vertrouwde omgeving waarin ze zichzelf kunnen zijn en waarin ze kansen krijgen zichzelf te ontwikkelen. Dit mag gepaard gaan met vallen en opstaan.

 Ontwikkeling

Binnen het Kindcentrum is de ontwikkeling gericht op kennis, vaardigheden en houding. We sluiten aan bij de leef- en belevingswereld van de kinderen en werken vanuit een rijke leeromgeving. We vinden het belangrijk dat het onderwijs uitdagend, doelgericht en in de zone van naaste ontwikkeling is. Kinderen krijgen de ruimte om aan doelen te werken en eigenaarschap te ontwikkelen. We zien daarbij de talenten van onze kinderen en leren ze verantwoordelijk, reflectief en kritisch te zijn. We voeren binnen onze school met kinderen en ouders start-, ontwikkel- en portfoliogesprekken om samen zicht te houden op de ontwikkeling van het kind.

Structuur

Er is structuur zichtbaar in de groepen en we zorgen voor voorspelbaarheid. We zijn duidelijk in onze verwachtingen en daarmee bieden we houvast om te kunnen komen tot een optimale ontwikkeling.  We vinden het belangrijk dat er een doorgaande lijn is met betrekking tot normen, waarden, aanpak en ontwikkelingsaanbod. Hierbij werken we ook samen met ouders en andere professionals vanuit partnerschap. We zijn transparant in onze keuzes en actief in het informeren van ouders.

Een The leader in me school

Openbaar onderwijs kent als belangrijke uitgangspunt: ‘Niet apart, maar samen’. Hierin ligt voor ons een opdracht, namelijk ‘samen leven’. Door de invoering van The leader in me heeft de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden, bevordering van burgerschap en sociale integratie bij kinderen een vaste plaats gekregen binnen het lesprogramma.


The leader in me werkt met de volgende 7 basisprincipes:

Gewoonte 1: Wees proactief – je maakt je eigen keuzes

Gewoonte 2: Begin met het einddoel voor ogen – maak een plan

Gewoonte 3: Belangrijke zaken eerst – eerst werken, dan spelen

Gewoonte 4: Denk win – win – zoek naar voordeel voor iedereen

Gewoonte 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden

Gewoonte 6: Creëer synergie – samen is beter

Gewoonte 7: Houd de zaag scherp – evenwicht voelt het best


Voor meer informatie over burgerschap en sociale integratie verwijzen we naar bijlage 1 van deze schoolgids: De identiteit van het openbaar onderwijs.