Groepen

In het onderwijsmodel dat gehanteerd wordt op De Bundertjes gaan we ervan uit dat de kinderen vanaf hun vierde jaar naar de basisschool gaan. De onderwijsactiviteiten verdelen we over acht schooljaren. Wij verdelen onze school in een onderbouw: de groepen 1 t/m 3 en bovenbouw: de groepen 4 t/m 8

Vierjarigen worden geplaatst in groep 1. De eerste zes weken zien wij als een zgn. instroomperiode of wenperiode. Er is de mogelijkheid om uw kind gedurende deze periode alleen op de ochtenden naar school te laten gaan. Dit gebeurt altijd in overleg tussen u en de leerkracht van uw kind. Kinderen die starten op de basisschool dienen zindelijk te zijn (uitzondering indien er medische redenen zijn). In de groepen 1/2 wordt gewerkt met heterogene leeftijdsgroepen, d.w.z. dat kinderen van 4 t/m 6 jaar bij elkaar in een groep zitten. Vanaf groep 3 wordt bij voorkeur gewerkt in homogene leeftijdsgroepen.

Op De Bundertjes spreken wij over ‘leeftijdsgroepen’. De meeste leerlingen komen uit dezelfde leeftijdscategorie, maar verschillen sterk in aanleg, belangstelling en ontwikkeling. Binnen de groep willen wij dus ook zoveel mogelijk rekening houden met deze verschillen. Door middel van differentiatie stemmen wij de organisatie en de inhoud van ons onderwijs hierop af.

Groepsgrootte

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt geen wettelijke grens aan de omvang van de groepen in het basisonderwijs. Scholen ontvangen echter wel extra geld om de groepen in de onderbouw kleiner te maken. Dit is echter niet verplicht.

Scholen bepalen zelf hoe ze het extra geld gebruiken, bijvoorbeeld voor de aanstelling van een extra groepsleraar of voor de aanstelling van een onderwijsassistent of een remedial teacher. Met de aanstelling van meer handen in de groep worden de groepen niet kleiner, maar de leerlingen krijgen wel meer individuele aandacht.

Wij streven er naar de groepen niet al te groot te maken (maximaal 25 leerlingen), maar zijn beperkt in onze mogelijkheden en kunnen bovenstaande doelstellingen niet altijd waarmaken.