Kindcentrumraad

De Kindcentrumraad (KCR)

Sinds schooljaar 15/16 is de Kindcentrumraad (KCR) opgericht. In deze KCR worden de belangen van alle ouders, personeelsleden en kinderen van het hele Kindcentrum gebundeld. Voorheen was medezeggenschap geregeld via MR voor het onderwijs en LOC voor de opvang.

Voor medewerkers is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs voor hun kinderen en een prettig opvoedingsklimaat. Om een Kindcentrum goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de Bundertjes een Kindcentrumraad, die het overleg tussen beide groepen regelt. De Stichting OBS Helmond/Kaat, als bevoegd gezag, heeft voor een aantal voorgenomen beleidsstukken de instemming of het advies van de Kindcentrumraad nodig. De KCR kan op haar beurt het initiatief nemen om eigen bespreekpunten te agenderen. De taken en bevoegdheden van de Kindcentrumraad zijn nauwkeurig vastgelegd in de WMS (wet medezeggenschap op scholen) en het KCR-reglement. Belangstellende ouders kunnen een kopie van dit reglement opvragen bij de administratie.

De KCR bestaat uit 10 leden. Volgens rooster treedt een gedeelte van de raad af en worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven. De data van de vergaderingen van de Kindcentrumraad vindt u op de kalender. Deze vergaderingen zijn openbaar Op dit moment hebben zitten in de KCR:

Namens ouders: Frank van Mourik, Martijn Smeets, Christ van Weert, Celine van den Hoven, Charlene van de Laar 

Namens personeel: Eva van Heugten, John van Dijk, Kimberley Backus en Joris Tempelaars